Từ NVSP WIKI

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 1 tháng 9 năm 2023

  • hiệntrước 18:5818:58, ngày 1 tháng 9 năm 2023ReyesBanfield54 thảo luận đóng góp 3.872 byte +3.872 Tạo trang mới với nội dung “If the ball lands within the player's selected dozen, they will win. This bet is made by placing a chip on the "1st 12", "2nd 12", or "3rd 12" spaces on the table. A street bet groups three numbers of a single row into one wager. If the [https://www.houzz.com/photos/query/ball%20lands ball lands] on any of the three numbers in the row, the player will win.<br><br>This is not something that's mandatory, just as not all available deposit approaches sat…”